Category clip car gar zar/

Car, Gar, Zar Music video

Car, Gar, Zar Music video

2:433 weken geleden 18 weergaven
Car- Gar -Zar Spanish 2 Project

Car- Gar -Zar Spanish 2 Project

4:401 maand geleden 84 weergaven
Preterite tense explanation  car,  gar,  zar #2

Preterite tense explanation car, gar, zar #2

20:373 maanden geleden 4 weergaven
Spanish CAR, GAR, ZAR

Spanish CAR, GAR, ZAR

4:434 maanden geleden 57 weergaven
Formal Commands: Verbs ending in car, gar, zar

Formal Commands: Verbs ending in car, gar, zar

10:596 maanden geleden 44 weergaven
Sp 3A preterite car, gar, zar

Sp 3A preterite car, gar, zar

6:157 maanden geleden 19 weergaven